Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

chocolatebutik
chocolatebutik
chocolatebutik
0704 7517 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
0634 bc0a 500
Reposted fromteijakool teijakool viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
chocolatebutik
9787 721d 500
Moss, Madonna, Versace
chocolatebutik
Reposted fromhajskul hajskul vianamehercarmen namehercarmen
chocolatebutik
chocolatebutik
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy

January 28 2018

1369 c874
Reposted fromochgod ochgod viatrue-love true-love
chocolatebutik
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch

December 01 2017

1483 f058 500
chocolatebutik
6326 e85a
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
chocolatebutik
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahardbitch hardbitch
chocolatebutik

November 25 2017

chocolatebutik
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viadefinicjamilosci definicjamilosci

October 18 2017

chocolatebutik
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl